Hotel

Imprint collection EI 30 - EI 45 - EI 60    Rw=40dB    EN 1634-1